برنامه ما کمک به استارتاپ هایی است که محصولات یا خدماتی را می خواهد بسازند که یک نیاز واقعی را از مردم در بازار ایران و سپس بازارهای جهانی رفع نماید.

TAC یک مرکز شتابدهی و تامین سرمایه مرحله Pre-Seed است با تمرکز محلی و دیدگاهی جهانی که از تنوع و گوناگونی ایده ها، افراد و افکارشان استقبال می کند. هر استارتاپ پذیرش شده سرمایه تقدی و غیرنقدی (جمعا به ارزش ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال) در ازای ۱۵٪ از سهام ارائه می شود. حداقل میزان سرمایه نقدی ۱۳۵ میلیون ریال است که در طول ۳ ماه به شما ارایه می گردد. ضمنا به نسبت تعداد افراد تیم، و پیشرفت کار امکان افزایش این مبلغ وجود دارد.

یک تیم مناسب که می تواند بیشترین و بهترین استفاده را از حمایت های ما داشته باشد باید پیش نیازهای زیر را داشته باشد:

  1. تیم مناسب و هم دل دارای افرادی که توان انجام کارهای فنی را دارند و دغدغه اصلی زندگی شان ساختن آن محصول یا سرویس است.
  2. ایده تا حدی اجرایی کرده باشید و صرفا در حد فکر و یا روی کاغذ نباشد.

ما انتظار داریم که تعداد اعضای تیم کمتر از ۲ نفر و بیشتر از ۴ نفر نباشد اگرچه در برخی موارد استثناء هم می توانیم داشته باشیم. استارتاپ های پذیرش شده، وارد یک برنامه شتابدهی فشرده ۱۲ هفته ای منتور-محور، عملی، و ارزش آفرینانه خواهند شد و تحت نظر مستقیم کارآفرینان موفق و با تجربه، و افراد خبره قرار خواهند گرفت.

منتورهای ما، افراد سرشناس، کارآفرینان و استعدادهای برتر در حوزه های تخصصی خود هستند و ما، در شتابدهنده تک، به این موضوع بسیار اهمیت می دهیم. با پذیرش در «تک» در معرض موجی از همکاری ها و همفکری های جدی، رک و بی تعارف، بسیار ارزشمند و کاربردی قرار خواهید گرفت.

در پایان هر دوره، ما از استارتاپ های پذیرش شده انتظار داریم که نشان دهند در بازار (مردم) برای محصول یا خدماتشان واقعا نیاز وجود دارد و این نیاز به اندازه ای است که بتواند نوید دهنده رشد سریع کسب و کارشان در مراحل بعدی باشد. همچنین باید به جایگاهی رسیده باشیند که بتوانند با اطمینان خود و محصولشان را به خوبی برای جذب مرحله بعدی سرمایه گذاری، به شبکه سرمایه گذاران ارائه کنند. در آن زمان، ما میان استارتاپ های پذیرش شده و فرشتگان سرمایه گذار، شرکت های سرمایه گذاری جسورانه، و شبکه گسترده تجاری مان، ارتباط برقرار کرده و کمک خواهیم کرد استارتاپ، به نتیجه دلخواهش برسد.

تک توسط بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد بخش خصوصی راه اندازی شده است: