سوابق تحصیلی

  • PHD مدیریت سیستمهای اطلاعاتی از دانشگاه تهران

تجربیات کاری

  • موسس و مدیرعامل شرکت فراکارانت
  • موسس و رئیس هیات مدیره صنایع غذایی سیجانی
  • عضو سارمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • مدیر کمیته برگزاری ررویدادهای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • مدیر کمیته فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور